Listopad 2013

Přišlo mi emailem!

23. listopadu 2013 v 20:49 K zamyšlení

Být léčitelem je nebezpečné - Sergej Lazarev
9. srpna 2013
Sergej Lazarev zkoumal, co se děje při běžném léčení, kdy léčitel například předá negativní energii pacienta domácímu zvířeti, rostlině, voskové figuríně, vodě, středu Země nebo vesmíru, anebo tuto energii různými způsoby spálí.
Na úrovni pole (tj. naší aury) tato energie, které je potenciálně agresivní, přechází do pole tohoto objektu, deformuje ho a automaticky se vrací do pole léčitele a jeho příbuzných. Takto dochází k dvojitému negativnímu účinku. Cílový objekt se deformuje a léčitel dostane zpátky přesně stejnou energii, kterou se pokoušel odstranit.
Prostřednictvím společného energetického pole pak trpí nejen léčitel, ale i celý jeho rod.
Každá léčebná metoda, která nemá za cíl duchovní rozvoj člověka, vede k destrukci, varuje Sergej Lazarev. "Odstranění příznaků není v žádném případě léčbou."
Rodiče utváří fyzický stav i osud svých dětí
Rodiče, děti a vnuci představují na úrovni energetického pole jednotný celek. Chování a emoce rodičů mají bezprostřední vliv na fyzický stav jejich dětí. Pokud se tedy změní psychika rodičů, změní se také fyzický stav jejich dětí.
Pokud se chováme negativně ve vztahu k našim blízkým, vytváříme tím deformace (poškození aury) jak ve svém, tak v jejich energetickém poli. Působí to jako dlouhodobé zablokování zdravého a šťastného života, neboť vlivem těchto deformací už není naše pole v souladu s vesmírným polem, které nás obklopuje.
A právě vesmírné pole se neustále stará o to, aby blokovalo tyto deformace, neboť mohou ohrozit vesmír jako takový.
Tento princip ovlivňuje každého z nás jinak. V závislosti na tom, jaký máme vztah k životu, může tento vliv zeslábnout a nebo zcela zmizet. Pokud je například člověk dobromyslný, tento vliv se podstatně ztlumí.
A pokud milujeme Boha celým svým srdcem, pracujeme na sobě a usilujeme o duchovní růst, může tento vliv zcela přerušit.
Sergej Lazarev říká: "Hlavní je pochopit a uvědomit si své prohřešky a prostřednictvím pokání docílit duševní harmonie…"
Musíme však zcela změnit svou představu o světě a vždy klást na první místo Boha. To se promítne do našeho vztahu k životu. Pokud si budeme neustále uvědomovat, že naše fyzické tělo je pouze nositelem této božské podstaty, která se nachází v našem srdci a neustále se rozvíjí a snaží se projevit, je to dobrý začátek.
A pokud uvidíme božskou podstatu také v ostatních, v každé rostlině, v každém zvířeti a ve všech prvcích a víme, že všechno, čím jsme nebo co máme, není výsledkem našeho vlastního já, ale má svůj původ od Boha, budeme žít ve stavu nekonečné vděčnosti.
"Když vnímáme lásku k vesmíru, dostáváme velké množství energie," vysvětluje Sergej Lazarev. "Musíme si být vědomi toho, že energii, kterou dostáváme skrze vyšší pocity, léčí naše tělo, osud i duši." Konzumní myšlení naopak vždy vedou k degradaci.
Například, pokud je deformace matky a dítěte shodná, stačí "opravit" tuto deformaci v poli matky a dítě se může doslova uzdravit okamžitě. Zdraví dítěte je velmi závislé na chování matky, zejména v posledních měsících těhotenství"
I otec nese určitou odpovědnost: "Rodiče předávají svým dětem veškeré informace o svém chování a o chování svých předků a na základě těchto informací se utváří osud dítěte, jeho fyzické tělo, povaha a mravní zásady".
Dokonce se může stát, že děti budou prožívat těžké a nezvládnuté situace svých dědečků a babiček, či ještě vzdálenějších předků - ve vztazích či kvalitě zdraví. Například i babička, která nevyslyšela lásku k milovanému člověka a dala přednost jinému movitému člověku, může přejít jako porušení vyššího zákona do podobné zkušenosti nenaplněné lásky její vnučky. Pokud babička porozumí své špatné volbě, může být její vnučka okamžitě zbavena svého trápení.
Z této zkušenosti se Sergeji Lazarevovi ukázalo, že nejzávažnějším lidským proviněním je zabití lásky, které se projevuje v nejrůznějších formách. Všechny ostatní hříchy jsou druhotné a jsou pouhými následky nedostatečné lidské lásky k Bohu, vesmíru, příbuzným, dětem a lidem vůbec.
Rodiče nejen předávají dětem svou karmu, ale také nesou odpovědnost za chování a činy svých dětí na úrovni pole.
Myšlenky a chování dítěte i naopak také mají vliv na stav pole rodičů, tedy na jejich osud, ducha i zdraví. Tento proces začíná už v osmém roce života dítěte.
Pokud se člověk nepokusí zjistit příčinu svého provinění, nebude se upřímně kát a prosit za odpuštění, bude takové potíže (např. prokletí) působit po celý jeho život!
Mnozí lidé se domnívají, že pokud máme o někoho starost, jedná se o projev lásky a starostlivosti. Vesmír má však odlišný názor. Starosti bohužel také vyvolávají deformaci v poli a mohou vést k nemoci.
Sergej Lazarev také zkoumal, jaké požadavky klade vesmír na ty, kteří chtějí přežít. Je nezbytné spojit to, co bylo dříve považováno za nespojitelné. "Člověk, kterému je v následujících letech souzeno přežít, musí být svatým, podnikatelem i průměrným člověkem v jedné osobě".
Tím spíše, že potenciál duchovní síly každého člověka se zvyšuje. Proto jsou důsledky každého negativního vlivu stále vážnější. Je velmi důležité, aby člověk dnešní doby kontroloval své myšlenky, emoce a slova. Pravidelně se musí věnovat sebeanalýze, aby pochopil, co je potřeba ještě očistit, za co prosit o odpuštění a v čem se má změnit
"Když se člověk ve svých myšlenkách obrací k Bohu, aby mu odpustil jeho hříchy, tak se jeho duše a tělo mění zásadním způsobem. V této chvíli člověk uzná svoji nedokonalost, otevře se Stvořiteli a dostane se mu od Něj síly, aby se mohl změnit a dostal se tak do harmonie s vesmírem."
Správné pokání není založeno na "nesmyslných výčitkách svědomí, sebetrýznění a lítostí nad minulostí", říká a píše Sergej Lazarev. "Takovéto emoce jsou naopak škodlivé. Kát se znamená ze všech sil snažit změnit sebe a v budoucnu už nikdy neopakovat své chyby."
Správné pokání však vyžaduje správné vnímání světa. Abychom zjistili, kde jsme se zachovali nesprávně a kde jsme porušili zákony, musíme nejprve vesmírné zákony znát. Pokud se budeme těmito znalostmi řídit, vyléčíme svou duši i tělo.

Co to vlastně jsou informační a energetická pole?
To, čemu říkáme vědomí, pocity a emoce je ve své podstatě pole. Existuje tu dialektický vztah. Jsou tu vrstvy vědomí a pocitů, které jsou závislé na těle. Ale jsou tu také úrovně vědomí (?), pocitů a emocí (podvědomých), které naopak určují tělo, zdraví a osud člověka a tedy také jeho budoucnost. S. Lazarev je nazývá superhlubinnými emocemi. Deformace superhlubinných emocí prostřednictvím pocitů agrese, jako je nenávist, pocit křivdy nebo sklíčenost mohou vyústit v nemoc nebo nepříjemnosti v našem osudu a mohou nám zkazit budoucnost. Ukazuje se tedy, že naše nemoci a neštěstí mají svůj původ právě v těchto superhlubinných emoc & iacute;ch a pocitech. Duše je tedy ve vztahu k vědomí a tělu prvotní.
Potom objevil Sergej Lazarev další věc. Při pozorování nemocných dětí si všimnul, že deformace v poli dítěte kopírují deformace pole matky. S. Lazarev dospěl k závěru, že superhlubinné emoce mohou být dědičné a že pocity matky ovlivňují povahu a osud ještě nenarozeného dítěte. Pokud matka například pociťuje před početím nebo během těhotenství agresi, vede to k různým onemocněním samotného dítěte. Pokud matka změnila svůj vztah k událostem, které se už staly, povaha dítěte se změnila, nemoci zmizely a změnil se také osud.
Během pozorování stovek a tisíců pacientů si Sergej Lazarev všimnul, že celou řadu svých emocí si lidé neuvědomují, ačkoliv on sám je zřetelně vidí. Postupně dospěl k závěru, že pocity, které člověk nevnímá na úrovní vědomí, přechází do jeho podvědomí. Jinými slovy hlavní emoce, které určují zdravotní stav, povahu a osud člověk, se nachází v jeho podvědomí.
V našem podvědomí, jak se ukázalo, není promlčecí lhůta. Podvědomí na rozdíl od našeho vědomí nezapomíná. Podvědomí si přesně pamatuje všechny naše pocity, přičemž nejen od narození, ale i z období těhotenství a dokonce i z minulých životů.
Pochopil jsem, proč lidé potřebují náboženství. Pochopil jsem, že jedním z vůbec nejlepších léků je dodržování přikázání a láska v duši. V mém výzkumu se věda začala spojovat s náboženstvím. Zjistil jsem, že víra v Boha, morálně správné chování a láska v duši mohou postupně člověka zbavit i těch nejtěžších nemocí. Čistota duše určuje zdraví a osud člověka. Jednoduše řečeno, jakou máme duši, takovou budeme mít i budoucnost.
Pokud budeme na první místo klást lásku k Bohu, tak se z lásky k jinému člověku nestane vášeň nebo připoutanost a nebude zabíjet.
Takto se tedy ukázalo, že jedním z nejlepších léku pro duši, ducha a tělo je přesné stanovení priorit a správné vnímání světa, které musí být založené na pochopení vesmírných zákonů. Během sezení se svými pacienty, kdy jim tyto zákony vysvětlovat, měl Sergej Lazarev mnohokrát možnost pozorovat, jak se díky pochopení těchto zákonů pacientům narovnávaly deformované energetické struktury a zároveň se v jemných strukturách zlepšoval jejich osud a zdraví. Za nějako dobu se z vnitřní čistoty stala čistota vnější. Mizely nevyléčitelné choroby, měnila se povaha, zachraňovaly se rozpadajcí se rodiny a uzdravovaly se děti. Znamená to, že pochopení lečí. Pochopení člověka mění... Nejdůležitější je pochopit, že smysl života spočívá v posilování lásky v duši. A podstata jakéhokoliv náboženství spočívá v posilování jednoty s Bohem.
V poslední době dospěl Sergej Lazarev k závěru, že příčina rozvracení naší civilizace nespočívá v politice a ekonomice, ani v nemocech, ekologii nebo v živelných pohromách. Skutečnými příčinami blížícího se zániku moderní civilizace je nesprávné myšlení, zkreslený žebříček hodnot a ztráta lásky a mravnosti. Materialistický svět, který usiluje pouze o spásu těla na úkor všeho ostatního, zapomněl, že duše je prvotní. Sergej Lazarev svou prací usiluje o co nejrychlejší změnu způsobu myšlení lidí. Jenom tak může být celé lidstvo zachráněno.


Zveřejněno 7. 09. 2013
Sergej Nikolajevič Lazarev - video z přednášky.
Sergej Lazarev je známý ruský psycholog, badatel, léčitel a bioenergoterapeut. Objevil a popsal karmický mechanismus, který již byl v mnoha pramenech popisován, ale dosud nikým neprozkoumán. Ve výzkumech S.N. Lazareva se věda a náboženstvi spojují v jeden harmonický celek. Autor během 30 let svých studií a na základě mnoha uzdravení nemocných objevil a porozuměl mechanismu, které spojuje mysl, emoce a chování člověka se zkušenostmi, které každý člověk získává na své cestě životem, se štěstím i neštěstím, se zdravím nebo nemocí a také s nemocí našich dětí. Využití karmického mechanismu v denním životě pomáhá tisícům lidí k lepšímu životu, ke zlepšení vztahů s lidmi kolem nás a také k léčení závažných onemocnění, jež byla moderní medicínou považována za nevyléčitelnou.
  • ZDROJ: YOU TUBE - najdete zde další videa s S.N. Lazarevem

AVE MARIA a další krásné písně (Ave Maria zpívá Jiří Zmožek a Marcela Zmožková)

23. listopadu 2013 v 17:13 | Jiří Zmožek |  Tady je pěkná hudba
Zde píseň se slovy Zdeňka Rytíře a hudbou Jiřího Zmožka. Kolik očí při ní asi zaslzelo.Naděje a sny nejsou tak daleko ...

13. listopadu 2013 v 20:47 MoudraMyšlenka a silná vůle dokážou zázraky.
Doporučila bych k přečtení knihu s názvem
LÉČEBNÝ KÓD,
kterou napsal Alexander Loyd a Ben Johnson.Asi by mělo patřit do kolonky "Koluje po webu"

12. listopadu 2013 v 0:31 Různé rady

... ale protože je to vlastně rada, tak článeček zařadíme mezi rady


Zázračný nápoj

Tento zázračný nápoj existoval již před mnoha lety, kdysi ho přírodní léčitelé v Číně doporučovali nemocným. Jistý pan Seto dokázal, že nápoj funguje tím, že se sám vyléčil ze své nemoci, z rakoviny plic. Pan Seto tvrdí, že nápoj mu doporučoval jeden slavný čínský herbolog. Pil ho tři měsíce a jeho zdraví se obdivuhodně zlepšilo, proto se rozhodl tento zázrak zdravé výživy zveřejnit.

Je to výživa dosažitelná pro každého a s minimálními výdaji, proto chce pan Seto upoutat pozornost těch, co trpí nějakým druhem rakoviny, nebo jakýkoliv jinou chorobou, upozornit je na tento zázračný nápoj (který chrání organismus před rakovinou a jinými chorobami), aby se zotavili. Podle něj tento zázračný nápoj "brzdí rozvoj rakovinných buněk tím, že posiluje obranyschopnost organismu (imunitu) ".

Z čeho se nápoj vyrábí?
Recept je velmi jednoduchý, potřebujete pouze:
1 červenou řepu
2 mrkve
1 jablko

Postup:
Vše je třeba pořádně umýt, očistit, nakrájet na malé kousky a umixovat s trochou minerálky. Můžete použít mixér, případně "Frud Juicer". Komu se žádá, může přidat i trochu citronu, aby měl nápoj občerstvujúcejšiu chuť. Nápoj třeba vypít hned po přípravě, neskladovat!

Kdy pít tento nápoj? Hned ráno a nalačno! O hodinu byste se měli nasnídat.

Pokud chcete, aby se výsledky dostavily rychle, pijte nápoj dvakrát denně:
Jeden pohár ráno a druhý před 17:00.
Je důležité, abyste nápoj vypili hned po jeho přípravě, nikdy to nebudete litovat!

Tento zázračný nápoj účinkuje při následujících onemocněních:
1. zabraňuje vzniku rakovinových buněk / již vzniklým zabraňuje se dále rozvíjet,
2. chrání před nemocemi:
a) jater,
b) ledvin
c) pankreatu,
d) také před vředy
3. a) Posiluje plíce,
b) chrání před infarktem srdce a vysokým krevním tlakem.
4. Posilňuje imunitní systém.
5. Je dobrý na:
a) oči (zrak),
b) odstranění červených nebo unavených očí, nebo pocit sucha v očích.
6. a) Zlepšuje fyzickou kondici,
b) odstraňuje bolesti svalů.
7. Odstraní z těla škodlivé látky:
a) pomáhá se vyprázdnit, (zabraňuje zácpě),
b) pokožka bude zdravá a zářivá, pomáhá i při akné.
8. Pomůže při infekci v hrdle.
9. Tlumí menstruační bolesti.
10. Odstraní sennou rýmu.

Tento nápoj nemá žádné vedlejší účinky a má vysokou výživnou hodnotu. Je také velmi
účinný, pokud potřebujete zhubnout. Pokud dodržíte správný postup, už asi po dvou týdnech si uvědomíte, že váš imunitní systém se (díky jablkům) zlepšil.

"To, o co se nepodělíš, zmizí. To, o co se podělíš, se znásobuje. Proč se nepodělit o poznatky, dobré rady, veselost a výbuchy štěstí? Kdo se podělí, získá dobrou odezvu! "

> Zdroj: Anam Mare Investigaciones
> Pára NCVN TV. 9-11-2012 / -12:06 H... no a tohle? To je určitě MŇAM!


Jablkové knedlíky - nejjednodušší na světě

POTŘEBNÉ PŘÍSADY

pro 4 osoby: asi 4 středně velká jablka, hrubá mouka - to je opravdu všechno :-P

POSTUP PŘÍPRAVY


Jablka oloupeme a nastrouháme na hrubém struhadle. Smícháme s hrubou moukou, nepíšu schválně kolik, protože každé jablko je jinak velké a šťavnaté, musíte rukama uhňácat prostě knedlíkové těsto. Knedlíky vyrobíme jen tak velké, aby se daly schovat v dlani, cca pingpongové míčky - aby se dobře provařily.

Vhodíme do - symbolicky, jen pár zrnky soli - osolené vroucí vody a uvaříme.

Knedlíky vytáhneme asi 3-5 minut poté, co vyplavou. Krásně voní, jsou sladkokyselé, dají se jíst i samotné.

Můžete je podávat s čímkoli, co máte rádi: polité máslem, s cukrem a skořicí, kysanou smetanou, mákem, posypané nebo obalené osmaženou strouhankou. U nás teda vedou u chlapů s tvarohem a grankem, já je mám ráda se strouhaným perníkem.
Léčivé stromy

12. listopadu 2013 v 0:08 Různé rady


Léčivá síla stromů - zkuste přijmout jejich energii

Stromy a naši předci

Ve všech kulturách navazovali lidé se stromy kontakty, žádali je o rady,
předávali jim své emoce, prosby a přání. Uctívali je a považovali za
prostředníky mezi nebem a zemí.
Les je balzám na duši

Stromy obklopují člověka, vytvářejí nádherné seskupení - lesy, kde můžeme
nalézt klid, ztracenou energii a vnitřní harmonii. Člověk vydává kysličník
uhličitý a stromy ho přeměňují v kyslík. Kdyby přestaly existovat,
zanedlouho bychom zemřeli. Každý strom má léčivé i harmonizační účinky.
Lípa - strom lásky, věrnosti a bezpečí

Lípa srdčitá se stala svou mohutností a krásou opěvovaným symbolem Slovanů.
Při jejím rozkvětu se omamně line po krajině silná vůně a jde slyšet bzukot
včel. Lípa se může dožít až tisíce let. V jejich vysokých korunách rádi
hnízdí ptáci. I pro ně znamená tento strom klid a pohodu.

Léčivé účinky lípy Drogou je květ i list. Čaj z lipového květu je vynikající
lék pro všechny nemoci z prochlazení a chřipky. Jeho hlavní léčebnou
vlastností je silný počopudný účinek a schopnost snižovat horečku. Výzkumy
zjistily, že děti se z chřipky zotavily mnohem rychleji a bez komplikací,
když pily lipový čaj, než když byla nasazena antibiotika. Pro děti je lípa
mimořádně vhodná, protože jim posiluje imunitní systém a zároveň uklidňuje
organismus a dobře po ní spí. Dále ředí krev, což je výbornou prevencí
srdečních onemocnění a zánětu žil. Lipový čaj je také velmi účinný při
močových a ledvinových potížích.

Lipový čaj Potřebujeme: 1 lžíci lipových květů, 3 dl vroucí vody
Postup: Květy přelijeme vroucí vodou a vše necháme 15 minut louhovat. Poté
přecedíme a po douškách vypijeme.
Kaštan - strom stability a krásy

Jírovec maďal je jedním z nejznámějších stromů. Dorůstá do výšky až třiceti
metrů a daří se mu v hluboké a na živiny bohaté půdě. Latinské jméno
hippocastanum poukazuje na fakt, že plodů jírovce se dříve používalo k léčbě
dýchavičných koní. Proto se tomuto stromu také říká koňský kaštan. Jírovec
kvete v květnu a jeho plody dozrávají koncem září nebo začátkem října. Krásu
rozkvetlého jírovce výborně vystihuje jeho maďarské pojmenování "bukrétafa",
což v překladu znamená - strom-kytice, asi ta největší, jakou si umíme
představit.
Léčivé účinky kaštanu

Drogou je plod, květ a kůra. Asi nejdůležitější látkou obsaženou ve všech
částech jírovce je oxikumarinový glykosid aesculin. Dále jsou přítomny
saponin aescin (působí adstringentně, ale ve větších dávkách je jedovatý),
flavonoidy, éterický olej, pektin a další. Všechny 3 drogy mají
protizánětlivý účinek, odstraňují otoky, příznivě ovlivňují pevnost a
elasticitu cév. Používají se při léčbě křečových žil, hemeroidů, při
trombóze. Dále pomáhají při revmatismu, natržených šlachách a svalech,
odhleňují dýchací cesty. Z plodů jírovce se vyrábí homeopatický prostředek
Aesculus hippocastanum, který léčí bércové vředy, suché katary a hemeroidy.
Kumarin se používá jako jedna ze složek opalovacích krémů, protože tato
látka účinně chrání před ultrafialovým zářením.

Nosme u sebe kaštany

Zcela originální, ale velmi účinné je nošení 4 suchých plodů v kapse.
Pomůžeme si tak od bolestí kloubů a páteře. Účinné jsou do doby, než úplně
ztratí svůj lesk.

Dub - symbol síly, statnosti a odolnosti

Dub je právem považován za krále stromů. Jeho kořeny sahají tak hluboko, jak
je široká jeho koruna. Podle jedné řecké báje byl dub prvním stromem, který
byl stvořen a z něhož se pak narodili lidé. Keltští druidové věštili ze
šumění jeho listů v tzv. posvátných dubových hájích.
Léčivé účinky dubu

Kůra tohoto stromu má antibiotické a adstringentní (svíravé) působení. Je
vhodná při průjmech či zánětech trávicího ústrojí. Velmi široké je její
zevní uplatnění, například při kožních neduzích, hemoroidech, zánětech,
popáleninách, ale i jako kloktadlo a do koupelí.

Žaludové kafíčko

Žaludy oloupeme, nasekáme, nasypeme na pánev a opatrně je opražíme. Potom je
rozmixujeme. Vzniklou drť usušíme a skladujeme v dobře uzavřené nádobě.

Potřebujeme: 2 lžičky drti, 2 dl vroucí vody
Postup: Drť přelijeme vroucí vodou a vše necháme 10 minut odpočívat, pak
přecedíme a můžeme popíjet.
Buk - symbol pevnosti a síly

Buk byl odpradávna považován za strom poskytující ochranu v nejistých
časech. V Anglii je nazýván "matkou lesa" a lidé ho tam mají ve velké úctě.

Léčivé účinky buku

Kůra, listy i plody mají stahující, dezinfekční účinky. Čaj z bukových listů
pomáhá k vyčištění a zklidnění ran a kožních neduhů.

Bukové listy zmírňují otoky - obklady z nich

Listy rozklepeme paličkou na maso a pak je přikládáme na bolavá nebo oteklá
místa. Ovážeme lněným šátkem a necháme působit (nejlépe přes noc).
Meditace se stromem

Vybereme si strom, který nás na první pohled něčím zaujme. Přistoupíme k
němu, opřeme se o kmen, pohladíme jeho kůru, položíme si na něj ruce nebo ho
můžeme i obejmout. Poprosíme ho o přízeň a už si jenom prociťujeme provázání
našich energií. Je to nádherné!

Potom se můžeme posadit před kmen na zem nebo si o něho opřít záda.
Soustředíme se na dýchání, vdechujte vzduch nosem do břicha a pomalu,
uvolněně vydechujeme. Trpíme-li zdravotními problémy, soustředíme se v duchu
právě na ně. Máme-li nějaké starosti, vylijeme si svá srdce, strom je rád
přijme a promění v kladnou životní energii, stejně jako proměňuje oxid
uhličitý v kyslík.

Nejúžasnější spojením člověka a stromu je společná meditace. Je to překrásný
zážitek. Jakmile si předáme energii, nikdy nesmíme zapomenout strom obejmout
a poděkovat mu. Člověk, který prochází mezi stromy, zklidňuje mysl a
aktivuje si ve svém těle samoléčivé síly.
http://www.dama.cz/zdravi/ leciva-sila-stromu-zkuste-prijm out-jejich-
energii-22893
(http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dama.cz%2Fzdravi%2Fleciva-
sila-stromu-zkuste-prijmout-jejich-energii-22893&h=jAQFUrdvx&s=1)